Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Szkoły Podstawowej  w Maszkowicach

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Szkoły Podstawowej w Maszkowicach www.maszkowice.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

-elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają wpisanej wartości alternatywnej.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły mgr Sylwia Paluch

- e – mail : sp.maszkowice@lacko.pl

- Telefon :18 444 60 46

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dniu. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach

Maszkowice 27; 33-390 Łącko

E-mail: sp.maszkowice@lacko.pl

Telefon: 18 444 60 46

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 Od 07 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. na terenie obiektu Szkoły Podstawowej            w Maszkowicach trwają prace budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku szkoły ( budowa sali gimnastycznej z dodatkowymi pomieszczeniami). W związku z powyższym na czas planowanych prac budowlanych dostęp do obiektu dla osób niepełnoprawnych jest utrudniony. Do budynku na czas prac budowlanych prowadzi jedno wejście, które nie jest wyposażone w podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku szkoły. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych - parter. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na parterze i I piętrze znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W celu załatwienia sprawy urzędowej pracownik merytoryczny wychodzi do osoby niepełnosprawnej.

Deklaracja dostępności

tutaj treść...