Deklaracja dostępności

Drodzy Rodzice!!!!!

Ważne informacje dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli dotyczące organizacji pracy Szkoły

W związku z podjęciem decyzji o tymczasowym przejściu szkoły   na kształcenie na odległość (KNO)  w

 dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.

- na podstawie obowiązujących regulacji prawnych Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. ) w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 r. poz. 493);   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach przekazuje Uczniom, Rodzicom  i Nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej  w Maszkowicach  w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania:

1. W dniach od 23 marca do 10 kwietnia nauka ucznia/dziecka danej klasy/ odbywać się będzie według niżej zamieszczonego planu lekcji. (zaproponowanego przez MEN)  na czas: 23 – 10 kwietnia 2020r.

a) inne, niewymienione w planie lekcji zajęcia edukacyjne (np. j. niemiecki, religia, wychowanie fizyczne, zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, EdB, WDŻ i inne), realizowane są w wybranych przez ucznia i nauczyciela dniach- w miarę potrzeb i możliwości ucznia;

b) nauczyciele umieszczają na stronie internetowej Szkoły w zakładce  zdalne nauczanie-dysk zdalne nauczanie również tematykę i ćwiczenia  do wymienionych powyżej zajęć; uczeń wykonuje wybrane ćwiczenia w miarę potrzeb  i możliwości oraz wolnego czasu; 

c) kontakty wychowawcy z uczniem i rodzicami odbywają się na bieżąco;

d) ustala się następujące przedziały czasowe kontaktowania się nauczycieli z uczniami  i rodzicami w ciągu tygodnia (od poniedziałku  do piątku):   klasy I-III: godz. 8.30 – 12.30;   klasy IV - VIII: godz. 12.30 – 16.00

2. Szczegółowe godziny nauki ucznia/dziecka w domu regulują Rodzice według ustalonego poniżej planu lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie ucznia  w danym dniu; w swych decyzjach Rodzice uwzględniają możliwość dostępu dziecka/ dzieci do Internetu (w tym, w telefonach komórkowych), komputera, a także  do podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych, które uczeń posiada; 

3. Uczniowie, realizując ustalony plan zajęć, mogą korzystać z różnych źródeł informacji udostępnianych przez nauczycieli na stronie internetowej Szkoły, w szczególności rekomendowanych przez: MEN, CKE, Telewizję Publiczną, Polskie Radio, a także  z posiadanych przez siebie podręczników i zeszytów ćwiczeń, według tematyki  do pracy z poszczególnych zajęć, wskazanej przez nauczycieli naszej Szkoły  (i aktualizowanej na bieżąco); praca z podręcznikiem jest sugerowana sporadycznie - w przypadku trudności z dostępem do Internetu lub komputera;

4. Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji dotychczas stosowanych programów nauczania tak, aby dostosować je do wymagań Podstawy Programowej oraz do form,  metod i technik pracy na odległość, a także do możliwości i potrzeb edukacyjnych swoich uczniów (w tym, uczniów z orzeczeniem lub opinią PPP);

5. Wiedza i umiejętności uczniów oraz ich postępy w nauce będą oceniane przez nauczycieli zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, zawartymi w Statucie Szkoły Podstawowej w Maszkowicach i uwzględniającymi Kształcenie na odległość (KNO):

  •  ocenianie odbywa się w  formie wybranej przez poszczególnych nauczycieli,
  •  nauczyciel, wysyłając zadanie, informuje ucznia (m.in. poprzez notatkę, komentarz) o sposobie jego wykonania i przesłania; podaje termin wykonania zadania, miejsce (np. karta pracy, zeszyt ćwiczeń, w którym uczeń pisze zadanie), sposób, formę, technikę, kolejne kroki działania itp.);
  •  wybiera formy aktywności zawarte w Statucie Szkoły (i możliwe do realizacji  w kształceniu na odległość);

6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły :

  •  Dyrektor Szkoły – pozostaje do dyspozycji Organu Prowadzącego (Gmina Łącko)  i Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny (K.O. w Krakowie); pracuje zdalnie,  a w razie potrzeby pełni dyżur w szkole;
  •  Nauczyciele – pozostają do dyspozycji Dyrektora Szkoły; pracują zdalnie, a w razie potrzeby pełnią dyżur w szkole;
  •  Pracownicy obsługi – w uzgodnieniu z Dyrektorem i Organem Prowadzącym – pełnią dyżur w godz. od 8.00 do 13.00;
  •  Pracownik administracji – realizuje swoje zadania wg ustaleń SCUW w Łącku.

 

 Proszę wszystkich Uczniów, Rodziców, Pracowników Szkoły o  współpracę i zrozumienie w tak trudnym dla nas czasie  i życzę wszystkiego dobrego.   A. Łazarz –dyr. szkoły