Deklaracja dostępności

Egzamin ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wykształcenia, zdobytego przez ucznia – egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej.

Rodzice i uczniowie zostali szczegółowo poinformowani o wszystkich wytycznych dotyczących organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w 2020r. (wytyczne CKE, MEN oraz GIS). Informacja została przekazana za pomocą Classroom.

W dniach egzaminu uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30, a osoby dojeżdżające przybywają we własnym zakresie z powodu zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego (w tych dniach szkoła nie zapewnia osobom dojeżdżającym transportu)

 

Harmonogram egzaminu:

 • język polski – 16 czerwca 2020r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 17 czerwca 2020r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Czas trwania (min)                 arkusz  standardowy                          przedłużenie czasu

język polski                                        120                                                     do 180

matematyka                                       100                                                     do 150

język obcy nowożytny                        90                                                      do 135

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020r.

 

W dniach egzaminu uczniowie klas ósmych:

 • przychodzą osoby zdrowe (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • przychodzą do szkoły w strojach galowych,
 • czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,
 • wchodząc do budynku szkoły i sali egzaminacyjnej, dezynfekują ręce,
 • nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, do sal egzaminacyjnych: telefonów komórkowych, zegarków z dostępem do Internetu, urządzeń telekomunikacyjnych, kalkulatorów, torebek (dziewczęta),
 • do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie przybory do pisania piszące w kolorze czarnym (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych),
  a na matematykę dodatkowo linijkę,
 • na egzaminie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów,
 • do sali mogą wnieść małą butelkę wody mineralnej, którą ustawiają na podłodze przy nodze stolika,
 • zobowiązani są zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w sytuacji gdy: podchodzi do nich nauczyciel, zachodzi potrzeba wyjścia do toalety, kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszczają salę egzaminacyjną,
 • mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu,
 • mają obowiązek pracować samodzielnie nie mogą korzystać z jakichkolwiek pomocy, porozumiewać się z innymi zdającymi,
 • mają obowiązek przybyć na egzamin punktualnie,
 • podczas egzaminu postępują zgodnie z poleceniami Zespołu Nadzorującego.