Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maszkowicach -17.12.2021.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maszkowicach

 

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie.

 

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki od 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r. w szkołach podstawowych rozpoczyna się nauczanie zdalne.

        I.            W dniu 14 grudnia Minister Edukacji i Nauki wydał Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania.

 

Najważniejsze zapisy wynikające z rozporządzenia:

 

 1. Przedszkola funkcjonują w trybie stacjonarnym.
 2. Uczniowie objęci zajęciami specjalistycznymi (Orzeczenia PPP) realizują zajęcia stacjonarne w szkole.
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, ma obowiązek zorganizować dla nich opiekę w szkole, do której uczęszczają.
 4. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką realizację zajęć
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 5. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 6. Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

 

Zgodnie z punktem 3 proszę Rodziców uczniów klas I-III o złożenie wniosków  
(u wychowawcy)w sprawie zapewnienia opieki świetlicowej w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2021r.( piątek)

 

     II.            Zgodnie z Kalendarzem Organizacji Roku szkolnego 2021/2022 obowiązującym
w Szkole Podstawowej w Maszkowicach informuję, że zajęcia zdalne dla uczniów klas I-VIII prowadzone będą w okresie:

ü  20 – 22 grudnia 2021r.(3 dni)

ü  03 – 05 stycznia 2022r.(3 dni)

ü  W dniach 23 – 31 grudnia 2021r. planowana jest przerwa świąteczna

ü  w dniu 06 stycznia 2022r.- Święto Trzech Króli

ü  w dniu 07 stycznia 2022r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych w SP
w Maszkowicach
 zgodnie z ustaleniami przyjętymi na początku roku szkolnego z Rodzicami, Nauczycielami i Uczniami.

 

Proszę wszystkich Rodziców o dołożenie wszelkich starań, aby udział w zajęciach zdalnych ich dzieci był systematyczny.

 

   III.            Na okres zdalnego nauczania dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w dniu 17 grudnia 2021r. zostaną wypożyczone laptopy (ilość ograniczona)

W dniu 17 grudnia 2021 r. w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły ukazały się stosowne dokumenty ( Zasady kształcenia na odległość, Zarządzenie Dyrektora
w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej)

 

Uwagi organizacyjne dotyczące prowadzenia nauki zdalnej w Szkole Podstawowej
w Maszkowicach.

 

 1. Plan zajęć w klasach I – VIII Szkoły Podstawowej w Maszkowicach nie ulegnie zmianie. Obowiązuje dotychczasowy, znany uczniom, rodzicom i nauczycielom, Tygodniowy Plan Zajęć w Szkole Podstawowej w Maszkowicach na rok szkolny 2021/2022- I półrocze.
 2. Zgodnie z Tygodniowym Planem Zajęć zajęcia edukacyjne (lekcje pierwsze) rozpoczynają się:

a)      w klasach I – III o godz. 8.00

b)      w klasach IV- VIII o godz. 8.00.

 

 1. Zajęcia realizowane w ramach projektu “Szkoły na “6” w Gminie Łącko” odbywają się zgodnie z odrębnym Harmonogramem zajęć.
 2. Wszystkie zajęcia edukacyjne, które wyznacza ramowy plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego i danej klasy oraz te, które zostały przyjęte w arkuszu organizacyjnym szkoły, będą realizowane, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. 5.      Zajęcia specjalistyczne, w tym dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne itp. mogą odbywać się w trybie stacjonarnym – w zależności od możliwości dzieci i ich rodziców (po uzgodnieniu z rodzicami, nauczycielem danych zajęć i dyrektorem szkoły)

 

Z poważaniem.

Sylwia Paluch

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach