Deklaracja dostępności

Informacja.

Szanowni Państwo!
Zajęcia w trybie zdalnym od 9 listopada odbywać się będą zgodnie z planem lekcji, uwzględniając nieobecności poszczególnych nauczycieli, poprzez e-dziennik i Classroom. Bardzo proszę Państwa o stały kontakt z wychowawcami.

„§ 2c. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.”