Deklaracja dostępności

ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZKOWICACH PODCZAS COVID-19.

ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZKOWICACH PODCZAS COVID-19

- uczniowie zapoznają się z harmonogramem konsultacji udostępnionym  na stronie internetowej,

- uczniowie zgłaszają się na konsultacje do wybranego nauczyciela, na konkretny dzień i godzinę dzień wcześniej,

- w przedsionku szkoły podczas obowiązkowej dezynfekcji rąk może przebywać tylko jedna osoba, pozostali czekają w kolejce z zachowaniem odległości 2 metrów,

- podczas konsultacji w jednej sali przebywa maksymalnie 12 uczniów i nauczyciel,

- w przypadku wyczerpania miejsc w danym dniu uczeń zapisuje się na kolejny termin,

- w przypadku rezygnacji z konsultacji uczeń informuje nauczyciela,

- znając zagrożenie jakie niesie ze sobą koronawirus, rodzic wyraża na piśmie zgodę na udział dziecka w konsultacjach na terenie szkoły,

- w sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować

- wietrzenie sali odbywać się będzie raz na godzinę

- nauczyciele będą starali się zachować między sobą 1,5 m odległości – w konsultacjach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych uczeń nie może brać udziału w konsultacjach w szkole,

- przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona na usta/nos, rękawiczki, dezynfekcja rak, tylko zdrowe osoby)

- przed wejściem do szkoły uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem,

- w przypadków symptomów choroby uczeń zostanie odizolowany od pozostałych osób w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie odbiorą go ze szkoły