Deklaracja dostępności

Projekt Szkoły na 6 w Gminie Łącko

Informujemy, iż od dnia 1 do 30 czerwca 2020r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu „Szkoły na "6" w Gminie Łącko”.
Projekt pn. “Szkoły na "6" w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie u 950 uczniów/uczennic z 11 Szkół Podstawowych z Gminy Łącko kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach oraz wzrost kompetencji wśród 153 nauczycieli/lek w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku.

W ramach projektu realizowane będą:
1. Zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające, w tym:
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zgodnie z zapotrzebowaniem i podstawą programową,
- Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych,
2. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (indywidualne i grupowe), w tym:
- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadaną opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych. Zajęcia w formie indywidualnej i/lub grupowej,
3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne, w tym:
- Koła zainteresowań,
- Wyjazdy edukacyjne,
4. Rozwój kompetencji zawodowych kadr, w tym: - Kursy kwalifikacyjne/Szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku - Biuro projektowe - pokój nr 27.

 

file:///C:/Users/Toshiba/Desktop/Regulamin_rekrutacji%20i%20uczestnictwa_w_projekcie_Łącko.doc.pdf