Deklaracja dostępności

Informacja.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele.

 1. Od 26 kwietnia 2021r. rozpoczynamy naukę hybrydową w Naszej Szkole dla klas I - III. Nauka hybrydowa oznacza połączenie lekcji zdalnych, przeprowadzanych przez Internet
  i tych organizowanych stacjonarnie, w szkole.
 2. Planowany harmonogram zajęć hybrydowych dla uczniów klas I -III na okres od 26.04. do 29.04.2021r. znajduje się na stronie internetowej Szkoły.
 3. W trosce o bezpieczeństwo uczniów klas I – III od 26 kwietnia 2021r. do odwołania zajęcia edukacyjne stacjonarne odbywać się będą w budynku szkolnym  według poniższego wykazu:

Poniedziałek: kl. I i II (sale 11 i 27)

Wtorek: kl. II i III (sale 16 i 27)

Środa: kl. II i III (sale 16 i 27)

Czwartek: kl. I i III (sale 11 i 27)

 1. Przypominam o wytycznych MEiN, MZ i GIS dla uczniów klas I-III, które obowiązują od
  18 stycznia 2021r.
 2. Proszę również Rodziców klas I-III o wypełnienie ankiety epidemiologicznej zgodnie
  z procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Maszkowicach i dostarczenie przez dzieci przed pierwszymi zajęciami w poniedziałek 26 kwietnia 2021r. Kwestionariusz ankiety zostanie przekazany Państwu przez wychowawców.
 3. Dla pozostałych klas (IV-VIII) będzie kontynuowane nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach.
 4. Informuje, że zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 2020/2021 ostatnim tygodniu kwietnia odbędą się spotkania z wychowawcami klas I-VIII w sprawie uzyskanych wyników dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów tutejszej szkoły (szczegóły spotkań zostaną Państwu przekazane przez wychowawców poszczególnych klas)

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI dla oddziału zerowego oraz klas I, II, III –
środa 28.04.2021 r. godz. 16.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI dla klas IV - VII – czwartek 29.04.2021 r. godz. 15.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI DLA KL. VIII - czwartek 29.04.2021 r. godz. 16.00

 

 • Spotkania odbywać się będą na tych samych zasadach, które obowiązywały wcześniej; (bardzo proszę o przestrzeganie reżimu sanitarnego i poruszanie się na terenie Szkoły  w maseczce). Przypominam, że są to ostatnie spotkania przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 • Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych wyznaczonych przez wychowawców  - każdy rodzic otrzyma szczegółową informację od wychowawcy.
 • Proszę o zapoznanie się z harmonogramem spotkań przesłanych w dzienniku elektronicznym w module wiadomości.
 • W przypadku trudności z przybyciem do szkoły w określonym czasie proszę
  o poinformowanie wychowawców.
 • Pozostali nauczyciele uczący w SP w Maszkowicach będą do dyspozycji Rodziców w budynku szkoły w godzinach zebrań z wychowawcami

 

 1. 8.      Przypominam :

a)      nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia,

 • Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

b)     opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów,

 • Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

c)      konsultacje dla zdających egzaminy,

 • Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

d)     organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce,\

 • Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa
  w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dni wole od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 30 kwietnia 2021 r. oraz 04 maja 2021 r.

W tych dniach będzie zapewniona opieka pedagogiczna przez nauczycieli dyżurujących do godz. 12.30

 

 

Z poważaniem

Sylwia Paluch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach