Deklaracja dostępności

Wytyczne obowiązujące w Szkole Podstawowej w Maszkowicach.

WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MASZKOWICACH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020.

 • Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Temperatura mierzona jest dzieciom wykazującym jakiekolwiek objawy chorobowe.
 • ·  Wszystkim pracownikom szkoły jest mierzona codziennie temperatura.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Do szkoły wchodzimy trzema wejściami.
 • Uczniów nie obowiązuje zmiana obuwia zamiennego (uczniowie nie gromadzą się w szatniach)
  • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka.
  • Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje wszystkich dezynfekcja rąk.
  • Od 12 roku życia wszyscy uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek, przyłbic (w czasie przerw, lekcji, wyjścia do toalety), dzieci poniżej 12 roku życia zakładają maseczki wyłącznie w czasie trwania przerw i podczas wyjścia z sali.
  • Nauczyciele prowadzą lekcje w maseczkach lub przyłbicach.
  • Wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcję środkiem odkażającym.
  • Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu i korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego.
  • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
  • Uczniowie nie mogą zmieniać sali lekcyjnej.
  • Dzieci dojeżdżające busem do szkoły zobowiązane są w trakcie jazdy do osłony ust i nosa ( założenie maseczki).
  • Podczas trwania przerw uczniów obowiązują maseczki i zachowanie dystansu społecznego między sobą.
  • Przed wejściem do sali lekcyjnej wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
  • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
  • Wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom oraz dzieciom, aby nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób.
  • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
  • Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki maja zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m
  • Dziecko odbierane jest przy wejściu do budynku szkoły przez wychowawcę grupy.
  • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze szkoły
  • Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
  • Należy jak najczęściej ( w miarę możliwości) wietrzyć salę.
  • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.