Deklaracja dostępności

Zarządzenie Dyrektora Szkoły.

 

Zarządzenie Nr 18/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maszkowicach

z dnia 12 maja  2021 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 29 kwietnia 2021 r. mieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 ( Dz.U. z 2021 r. )

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Od dnia 17 maja  2021 r. do 28 maja 2021 uczniowie klas I – III  uczyć się będą  w trybie stacjonarnym.

2.Uczniowie klas IV – VIII uczyć się będą w trybie hybrydowym zgodnie                               z harmonogramem:.

17 maja 2021 r. (poniedziałek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy    IV,   V,   VIII,    TERAP  VI-VIII
Nauczanie zdalne w domu: klasy    VI,   VII


18 maja  2021 r. (wtorek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy   IV,  V,   VI,  VIII
Nauczanie zdalne w domu: klasy    VII,   TERAP  VI-VIII


19 maja  2021 r. (środa)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy VI,  VII,  VIII, 

Nauczanie zdalne w domu: klasy    IV,    V,   TERAP  VI-VIII


20 maja 2021 r. (czwartek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy   VI,   VII,   VIII,  TERAP  VI-VIII
Nauczanie zdalne w domu: klasy   IV,   V


21 maja  2021 r. (piątek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy   VII,  VIII,  TERAP  VI-VIII
Nauczanie zdalne w domu: klasy   IV,  V,  VI

 

24 maja 2021 r. (poniedziałek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy  IV,   V,   VIII,    TERAP  VI-VIII

Nauczanie zdalne w domu: klasy  VI,   VII
28 maja  2021 r. (piątek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy   IV,   V,   VI,    VII
Nauczanie zdalne w domu: klasy   VIII,    TERAP  VI-VIII


Obowiązuje rozkład zajęć zgodny z planem lekcji oraz dotychczasowe zasady reżimu sanitarnego  - (bezwzględny obowiązek noszenia maseczek na terenie Szkoły)

W dniach tj. od 25 do 27 maja nie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla klas I – VII,  ze względu na egzaminy klas ósmych.

Jeżeli sytuacja epidemiczna się nie zmieni, to od 31 maja 2021r. ( poniedziałek) uczniowie wszystkich klas uczą się stacjonarnie.

Przyporządkowanie  sal  lekcyjnych  do klas w czasie nauczania stacjonarnego
od 17 do 28 maja

 

Poniedziałek

17 maja

Wtorek

18 maja

Środa

19 maja

Czwartek

20 maja

Piątek

21 maja

Poniedziałek

24 maja

Piątek

28 maja

Klasa

IV

28

28

 

 

 

28

28

Klasa

V

19

19

 

 

 

19

19

Klasa

VI

 

20

19

19

 

 

27

Klasa VII

 

 

28

28

28

 

Izb.reg.

Klasa VIII

27

27

27

27

27

27

 

Klasa TERAP VI-VIII

15

 

 

15 lub 20

19

15

 

 

24,25,26 maja – egzamin ósmoklasisty

3.Oddział przedszkolny pracować będzie w trybie stacjonarnym.

4.Uczniowie uczęszczający do szkoły na zajęcia stacjonarne zgodnie z potrzebami  zapewnioną będą mieć opiekę świetlicową.

§2.

Kształcenie zdalne odbywać się będzie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 )

 

§ 3.

  1. 1.      Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w klasach IV- VIII realizowane będą w formie zdalnej i będą zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:

1)   zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora  w sprawie nauczania na odległość, w tym sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;

2)   nauczyciel prowadzi zajęcia za pomocą platformy Classroom i kontaktuje się
z uczniami  wykorzystując możliwe platformy, wskazuje uczniom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej;

3)   każdy uczeń lub rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem;

4)   nauczyciel przekazuje każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji;

5)   nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również informuje uczniów i rodziców                  o postępach ucznia w nauce, a także o uzyskiwanych przez niego ocenach;

6)   w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych - nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

7)   nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności za pomocą platformy Classroom i wiadomości
 – dziennika;

a) w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia możliwe jest kształcenie w trybie stacjonarnym,

b) zajęcia prowadzone są na wniosek rodziców.

8) pedagog szkolny wspiera uczniów online, korzysta z platformy Classroom – rozpoznaje potrzeby, kontaktuje się i przygotowuje materiały do przesłania za pomocą środków elektronicznych, proponuje różne formy rozwiązywania problemów;

a)      z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pracuje  stacjonarnie w szkole,

b)      z uczniami potrzebującymi bezpośredniego wsparcia spotyka się

   indywidualnie na terenie szkoły,

9) nauczyciele wychowania fizycznego przygotowują zestawy ćwiczeń ruchowych, korzystają z platformy Classroom i innych oraz na bieżąco pracują z uczniami;

10) nauczyciel bibliotekarz przekazuje uczniom i rodzicom informacje o dostępie do bezpłatnych baz e-buków i audiobuków oraz w dostępnych aplikacjach poleca odpowiednią do wieku ciekawą literaturę, wspiera nauczycieli przedmiotów               w zakresie udostępniania lektur i innych materiałów  uczniom;

11)doradca zawodowy korzysta z platformy Classroom udziela uczniom indywidualnych porad online, przygotowuje testy i narzędzia diagnostyczne, dostarcza informacji
o sieci szkół ponadpodstawowych oraz doradza w wyborze szkoły;

a) możliwe są indywidualne spotkania w formie stacjonarnej na terenie szkoły.

  1. 2.      Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność i specjalne potrzeby edukacyjne lub warunki domowe nie mogą uczyć się zdalnie w domu, nauczani będą w trybie   stacjonarnym na terenie szkoły / z wykorzystaniem sprzętu szkolnego /.

1) uczniowie nauczani będą na terenie szkoły na wniosek rodziców.

3.    Informowanie o postępach w nauce może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, innych komunikatorów, telefonu.

4.    Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17  maja 2021 r.

                                                                                                             Dyrektor Szkoły:

                                                                          Sylwia Paluch